Skip to content

Privacy Policy

Datec AS

Version 1.1 Last modified 2018-05-30.

Legal Compliance


Datec AS följer alla lagar och krav som anges av EU i förordningen EU 2016/679 från Europaparlamentet den 27 april 2016. Förordningen innefattar skydd för fysiska personer avseende behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter, samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR – allmän dataskyddsförordning).

All data är lagrad i Europa.


Datec AS – Allmänna principer och styrning

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan Datec AS och kunden. Syftet med personuppgiftsbiträdesavtalet är att reglera Datec AS’s behandling av personuppgifter för Kundens räkning med hjälp av Datec AS’s applikationer.

Avtal för underbiträden och underleverantörer tecknas mellan Datec AS och dessa.

Vilken information samlar vi in?

Vid registrering av kunder samlar vi in information som företagsnamn, användarnamn, e-postadress, fysisk adress och telefonnummer.

Vad använder vi din information till?

Informationen som vi samlar in kan användas på följande sätt:

  • För att behandla transaktioner
  • För kundidentifiering
  • För att kontakta kunden om det skulle uppstå ett problem med kontot
  • För att administrera tävlingar, kampanjer, undersökningar eller annan aktivitet på webbplatsen
  • För att skicka periodiska e-postmeddelanden om produktreleaser och annan relevant information om Datec AS
  • För att ge användare tillgång till våra applikationer

E-postadressen du anger för orderbehandling kommer endast att användas för att skicka information och uppdateringar som rör din beställning.

Namn och e-postadresser som du tillhandahåller Datec AS för att skapa användarkonton för våra applikationer kommer endast att användas för det ändamålet.

Din information, vare sig offentlig eller privat, kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller ges till något annat företag utan ditt samtycke, annat än för det uttryckliga syftet att leverera den köpta produkten eller den begärda tjänsten.

Riskhantering

En övergripande riskbedömning genomförs årligen i förhållande till personlig information och uppgifter. Datec AS förhållningssätt till säkerhet baseras på riskbedömningar enligt artikel 24 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU-GDPR).

Klassificering och kontroll av information

Det är viktigt för Datec AS att brott mot sekretess och otillräcklig integritet av information inte inträffar. Därför skyddar vi information baserat på dess kritikalitet.

All väsentlig information och tillgångar registreras och tilldelas en utsedd ägare. Informationen klassificeras för att möjliggöra tillämpning av nödvändiga och lämpliga säkerhetskontroller. Informationsägaren ansvarar för underhåll och att kontroller och förbättringar genomförs.

All information som lagras i Datec AS’s applikationer behandlas konfidentiellt och får inte lämnas ut eller säljas till tredje part. All information lagras säkert och kan endast nås av kunden och betrodd personal i Datec AS med ansvar för anläggning och administration.

Hur länge lagras informationen?

Informationen lagras inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Rättigheter och kontaktuppgifter

Datec AS kommer, på begäran, att ge dig information om huruvida och vilka personuppgifter vi lagrar i förhållande till dig som individ. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du få dem rättade. Du kan återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter i framtiden, helt eller delvis, eller begära radering av dina personuppgifter. Du kan dessutom begära att få dina uppgifter exporterade i ett specifikt format.

Du är välkommen med dessa förfrågningar, eller andra frågor och kommentarer angående denna sekretesspolicy eller Datec AS sekretesspraxis, på privacy@datec.no.

Hur skyddar vi din information?

Vi erbjuder lagring och användning i en säker server. All tillhandahållen information överförs via Secure Socket Layer (SSL)-teknik och lagras i vår databas. All information som lagras på våra mobila iPad-klienter är krypterad.

Avslöjar vi någon information till utomstående parter?

Vi säljer, byter eller på annat sätt överför inte din personligt identifierbara information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva våra applikationer, bedriva vår verksamhet eller betjäna dig, så länge dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell.

Vi kan lämna ut din information när vi anser att det är lämpligt för att följa lagen, genomdriva våra webbplatspolicyer eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information om besökare kan dock lämnas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Ditt samtycke

När du eller någon annan fyller i ett av våra formulär (till exempel registrering för marknadskommunikation, begäran om demo eller nedladdning av innehåll) måste samtycke ges för att vi ska få behandla informationen. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Ändringar i vår integritetspolicy

Om vi beslutar om att göra ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.